<< Terug
Volgens ridder Georges de Schaetzen van Brienen was Ter Hove een Gallo-Romeins domein dat in handen viel van Frankische hoofden en in 773 eigendom werd van de abdij van Corbie. Het erfbezit van het hof van Corbie te Widooie Terhove of Tenhove geheten, 120 bunders groot, viel ten deel aan Margareta, de tweede dochter van Godfried van Bocholtz en Alexandrina van Wittenhorst. Naargelang de bronnen wordt Tenhove/terhove de ene keer onder Widooie gesitueerd, de andere keer onder Bommershoven. Het ligt thans op het grondgebied Bommershoven, de Mombeek vormt daar de grens. Margareta was gehuwd met Arnold Huyn van Amstenraedt, heer van Geleen. Willem, de tweede van hun drie kinderen, graaf van Huyn, kanunnik van de kathedraal van Luik en proost van de kapittelkerk van Fosse, verkocht op 27/05/1650 'den pachthof gelegen tot Bideu' aan Edmond van Spauwen, oud-burgemeester van Tongeren, voor de som van 14.250 gulden Brabants. Pachter Jan van Omalia beriep zich op zijn pachtcontract en stelde een proces in tegen van Spauwen. Van Omalia verloor. De verkoper had zich evenwel het recht voorbehouden de eigendom van Terhove terug te krijgen mits terugbetaling van dezelfde kapitale som. Anna Margaretha van Spauwen, dochter van Edmond en Catharine Scroux, huwt met Lucas Tiecken, licentiaat in de rechten en burgemeester van Tongeren (1670, 1671, 1673, 1689, 1692).

Hun dochter Maria Cecilia Tiecken erft het goed Tenhove te Widooie. Van 1714 tot 1727 had zij met de gemeente een lang rechtsgeding aangaande de betaling van het bondergeld. Bij haar overlijden gaat Tenhove op 26/04/1747 naar haar zuster Anna Christina Tiecken, grootmeesteres van het Begijnhof van Tongeren. Vervolgens gaat Tenhove naar haar zuster Anna Maria Tiecken en haar broeder Arnold Tiecken (geb. 11/04/1685 - overl. 05/11/1756). Arnold werd schout van Tongeren. Uit zijn huwelijk met Elisabeth Van der Smissen werd Pieter Michiel de Tiecken geboren (30/04/1735) kapitein in dienst van Frankrijk. Hij was de volgende eigenaar. Samen met zijn echtgenote Anne Catharina Kempeners had hij twaalf kinderen. Het elfde was Maria Michiel Balthazar de Tiecken de Terhove (geb. 11/01/1777 - overl. 08/07/1848) generaal en baron. Het twaalfde kind was Rudger de Tiecken de Terhove (14/01/1780 - 22/04/1860) oud kapitein-majoor, lid van het Nationaal Congres en Baron. Hij was gehuwd met Petronile van Muysen. Zijn oudste dochter Maria Louisa Wilhelmina de Tiecken huwde met Hendrik Willem Breuls en erfde het kasteel van Terhove. Hun zoon Alfred Breuls erfde op zijn beurt Ter Hove en was getrouwd met Maria van Aken (de familie van Aken was eigenaar van het kasteel van Widooie). Er volgde een onverdeeldheid tussen hun kinderen Emma Breuls, Emile Breuls en Nicolas Breuls.

Nicolas Breuls trouwde met Caroline Naveau de Marteau (kasteel van Wouteringen) en had als enige dochter Juliette Breuls. Nicolas stierf enkele jaren na zijn huwelijk. Emile Breuls had een zoon Jozef. Emile stierf enkele weken na zijn broer Nicolas, nadat hij op zijn begrafenis een bronchitis opliep. Terhove werd toen eigendom van een onverdeeldheid bestaande uit Juliette Breuls en haar neef Jozef Breuls. Deze verdween in de eerste wereldoorlog. Juliette Breuls huwde met Georges de Schaetzen van Brienen (08/03/1887 - 10/04/1961, volksvertegenwoordiger) en hadden als kinderen Marie, Norbert, Madeleine, Jean, Stany, Benoit en Albert. Georges de Schaetzen van Brienen deed heel wat opzoekingen omtrent het verleden van Terhove. Minister P.W. Segers schreef naar aanleiding van het overlijden van ridder de Schaetzen in 'De Volksmacht' van 22/04/1961: 'Liefst koos hij de moeilijke weg. Die gesteltenis bracht hem ertoe zich, als edelman, bezig te houden met de belangen van de werkmensen al werd dit hem kwalijk genomen... Anderen zorgden voor syndicaat en mutualiteit. Hij werd de pionier van de coöperatie. Dat was durven! Voor de stichting van 'L'Economie' de latere coöperatie 'Welvaart' heeft ridder Georges de Schaetzen alles bijgedragen wat in zijn vermogen lag: zijn werkkracht, zijn geld, zijn relaties, zijn persoonlijke borg. Hij heeft de weg vrijgemaakt en gewaakt over de kinderziekten van de thans zo bloeiende en machtige coöperatie 'Welvaart'.'

Georges' zoon Stany huwde met Nicole de Schaetzen en werd eigenaar van Terhove en het kasteel van Widooie na de dood van zijn vader in 1961. Ze hebben zeven kinderen: Norbert, Bruno, Marie, Henri, Nicolas, Valerie en Laurence. In 1998 werd Terhove eigendom van Bruno en Nicolas.

Het oudste deel is de Romaanse kapel uit de 11de eeuw, gebouwd met stenen afkomstig uit de Romeinse omwalling van Tongeren. Deze kapel werd gerestaureerd en omgevormd tot salon en eetkamer. Hierin bevinden zich polychrome wapenstenen van alle abten en de latere eigenaars van het kasteel. Tegen dit Romaans gedeelte werd in de 18de eeuw het kasteel met de grote toren gebouwd. De kasteelhoeve dateert uit 1723. Alhoewel dit kasteel administratief bij Borgloon (Bommershoven) behoort, sluit het landschappelijk ontegensprekelijk aan bij het kerndorp Widooie.
In het boerderijgedeelte wordt sedert enige tijd aan hoevetoerisme gedaan. Voor meer inlichtingen verwijs ik graag naar de website www.pachthuis.be waar je alle gegevens kan vinden.